KOSZTY POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO (KOSZTY ROZWODU)

Od pozwu w procesie rozwodowym należy uiścić opłatę, która wynosi 600 złotych (opłata sądowa od pozwu).

W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, strona reprezentowana ponosi dodatkowo koszty zastępstwa procesowego, ustalone umownie z adwokatem lub radcą prawnym.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodów:

  • Radca prawny nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązujesię zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. (art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego).
  • Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy (paragraf 50 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość honorarium powinna być ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania lub wykonywania czynności zawodowych na rzecz innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia. Wynagrodzenie w sprawie o rozwód uzależnione jest zatem od tego jakie są cele postępowania oczekiwane przez klienta oraz jak będzie przebiegać postępowanie (czy małżonkowie ustalili kwestie przeprowadzenia rozwodu, orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, opieki i kontaktów z dziećmi, alimentów, korzystania z mieszkania, podziału majątku w ramach procesu o rozwód itp.). W sprawach w których nie ma potrzeby orzekania o stosunkach między rodzicami i dziećmi, a także w których nastąpić miałby rozwód bez orzekania o winie jest zatem możliwe, że wynagrodzenie wyniesie mniej niż 3 tysiące złotych. W skrajnych, wymagających dużego nakładu pracy przypadkach może ono być nawet kilkakrotnie wyższe.

Od każdego stosunku pełnomocnictwa stwierdzonego dokumentem należy, składając dokument, uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych, chyba że wystąpią przesłanki zwalniające, określone w ustawie o opłacie skarbowej.

Chcąc uzyskać odpisy lub kopie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, strona ponosi opłaty określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Jeżeli więcej niż jedna strona wnosi o podjęcie czynności, sąd zobowiązuje każdą stronę, która z czynności wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku według swego uznania. Jeżeli okazuje się, że przewidywane lub rzeczywiste wydatki są większe od wniesionej zaliczki, przewodniczący wzywa o jej uzupełnienie. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości. W razie nieuiszczenia zaliczki sąd pominie czynność połączoną z wydatkami.

W przypadku wygrania procesu rozwodowego, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, sąd zasądza od strony przegrywającej na rzecz wygrywającej zwrot kosztów procesu, w tym zwrot części kosztów zastępstwa procesowego (aktualna minimalna wysokość zwrotu została określona w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych w wysokości 720 złotych – zwrot może zostać przyznany w stawce minimalnej lub wyższej, jednak nie więcej niż jej sześciokrotność – w praktyce sądy zasądzają stawkę minimalną) oraz obciąża stronę przegrywającą nieuiszczonymi kosztami sądowymi. W szczególnych wypadkach sąd może wydać inne rozstrzygnięcie o kosztach, przewidziane w przepisach procedury cywilnej.

W przypadku orzeczenia rozwodu na skutek porozumienia stron, Sąd dokonuje zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu (300 złotych), a następnie zasądza od pozwanego na rzecz powoda połowę pozostałej kwoty (150 złotych).

W rozstrzygnięciu o kosztach sąd z urzędu zwraca stronie wszelkie należności z tytułu wydatków, stanowiące różnicę między kosztami pobranymi od strony a kosztami należnymi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *