ul. Główna 34, 89-500 Tuchola, radca@kancelaria-tadrowska.pl

ROZWÓD

u radcy prawnego


ROZWÓD TUCHOLA

Zlecając prowadzenie rozwodu Kancelarii mają Państwo możliwość kontaktu osobistego w biurze znajdującym się przy ulicy Głównej 34 w Tucholi. Oprócz mecenas Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk do państwa dyspozycji jest także mecenas Adam Brzoszczyk.

Kontakt osobisty w Tucholi odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu. W szczególnych przypadkach pomoc prawna może zostać udzielona on-line (forma zdalna dotyczy wydania opinii prawnych oraz porady prawnej w sytuacji gdy kontakt osobisty nie jest konieczny; możliwość oraz warunki udzielenia pomocy online ustalane są indywidualnie).

Podczas pierwszej rozmowy omówimy jak wygląda proces rozwodowy, ustalimy stan faktyczny, określimy cele Klienta i zasady współpracy. Jeśli wystąpi taka konieczność Klient i radca prawny sporządzający pozew mogą spotkać się kilkukrotnie, aby omówić sytuację prawną i faktyczną. Na podstawie rozmów Klienta z radcą prawnym zostanie sporządzony pozew, uwzględniający żądania, których Klient chce dochodzić w postępowaniu (zabezpieczenia, alimenty między małżonkami, podział majątku) oraz stanowisko Klienta względem obowiązkowych elementów wyroku (alimenty na dzieci, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, korzystanie ze wspólnego mieszkania). W przypadku gdy Klient jest osobą pozwaną, na podstawie rozmowy zostanie sporządzona odpowiedź na pozew, zawierająca stanowisko Klienta.

Jeśli radca prawny miałby występować jako pełnomocnik w postępowaniu o rozwód, pisma procesowe zostaną wysłane przez Kancelarię bezpośrednio do Sądu. Co do zasady to pełnomocnik jest wówczas adresatem pism kierowanych przez Sąd, bądź drugą stronę, którą reprezentuje profesjonalny (zawodowy) pełnomocnik (adwokat lub radca prawny).

Jeśli w wyroku rozwodowym nie dokonano podziału majątku wspólnego, a także, jeśli nastąpi zmiana stosunków wpływającą na wysokość obowiązku alimentacyjnego, co do zasady postępowania w tym zakresie będą prowadzone już przed sądem rejonowym, a nie okręgowym. Oznacza to, że samoistna sprawa o podział majątku po rozwodzie, toczącą się między małżonkami którzy wspólnie mieszkali w jednej z gmin powiatu tucholskiego (Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice) lub sępoleńskiego (Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Więcbork) będzie się toczyć w Tucholi. Sprawa o zmianę wysokości alimentów, podobnie jak o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Sąd Rejonowy w Tucholi będzie właściwy dla powiatów tucholskiego i sępoleńskiego.

Sprawy z powiatu chojnickiego (Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny) będą już natomiast rozstrzygane przed sądami okręgu słupskiego. Gminy: Chojnice, Brusy i Czersk leżą w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chojnicach oraz Sądu Okręgowego w Słupsku, natomiast gmina Konarzyny w obszarze Sądu Rejonowego w Człuchowie i Sądu Okręgowego w Słupsku.

W zakresie wyboru pełnomocnika nie występują żadne ograniczenia terytorialne. Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk prowadzi sprawy zarówno w obszarze okręgu bydgoskiego, jak i słupskiego.

Więcej na temat właściwości sądów znajdą Państwo na stronie kancelaria-tadrowska.pl, pod tym linkiem:

W Sądzie Rejonowym w Tucholi (ul. Świecka 28) spośród spraw rodzinnych prowadzone są m.in. te dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, kontaktów z dziećmi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

ROZWÓD BYDGOSZCZ

Dla osób będących mieszkańcami powiatu tucholskiego z reguły sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Oznacza to, że zasadnicza część procesowa (rozprawa) odbywa się już nie w Tucholi, lecz w Bydgoszczy. Wynika to z zasad, które zawarte są w ustawie Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Przepisy przewidują właściwość wyłączną sądu okręgowego (a nie rejonowego jak to ma miejsce w sprawach o alimenty, władzę rodzicielską, czy kontakty z dzieckiem), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym wciąż ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, to wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Dopiero jeżeli i tej podstawy nie ma, rozwód przeprowadza sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy o rozwód w Bydgoszczy rozpoznawane są dla gmin leżących w obszarze właściwości sądów rejonowych w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie. Oznacza to, że jest właściwy dla miasta Bydgoszcz oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Solec Kujawski, Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola, Więcbork, Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Sicienko, Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Szubin, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin.

Po rozwodzie może wystąpić potrzeba dokonania podziału majątku wspólnego. Jeśli byli małżonkowie nie dokonają tego u notariusza, koniecznym może okazać się postępowanie sądowe, które odbędzie się już nie w sadzie okręgowym, ale rejonowym. Oznacza to, że taka sprawa może ponownie odbyć się np. w Tucholi.


Rozprawy rozwodowe w sprawach rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy odbywają się w budynku przy Nowym Rynku 12.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
X Wydział Cywilny
Nowy Rynek 12
85-131 Bydgoszcz

CHOJNICE, BRUSY, CZERSK, KONARZYNY, CZŁUCHÓW, SŁUPSK

Dla osób będących mieszkańcami powiatu chojnickiego i człuchowskiego z reguły sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Słupsku. Oznacza to, że zasadnicza część procesowa (rozprawa) odbywa się w Słupsku. Zasady określania właściwości miejscowej są takie same jak opisane powyżej.

Rozprawy w Słupsku odbywają się w budynku przy ul. Zamenhofa 7.

Jakie dokumenty przygotować przed wniesieniem pozwu?

Strona, która chce wszcząć postępowanie rozwodowe powinna przygotować następujące dokumenty:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skróconego aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,

2. dokumenty potwierdzające zasadność żądania głównego i żądań akcesoryjnych (np. faktury, rachunki, zaświadczenia o dochodach)

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

 1. oznaczenie sądu,
 2. imiona i nazwiska stron i pełnomocników,
 3. miejsce zamieszkania i adresy stron oraz pełnomocników,
 4. numer PESEL powoda,
 5. oznaczenie rodzaju pisma,
 6. osnowę wniosku i oświadczenia,
 7. dokładnie określone żądanie,
 8. wartość przedmiotu sporu (jeśli dochodzone są roszczenia majątkowe),
 9. fakty, na których oparte jest żądanie,
 10. podpis strony,
 11. wymienienie załączników,
 12. informację o próbie pozasądowego rozwiązania sporu,
 13. załączony dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 14. załączony odpis pozwu i załączników.

Ponadto pozew może zawierać m.in.:

 1. wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 2. wnioski służące przygotowaniu rozprawy.

Rozwód – kiedy dopuszczalny a kiedy niedopuszczalny?

Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego, której celem jest osiągnięcie skutku w postaci ustania małżeństwa. W polskim systemie prawnym rozwód orzekany jest przez sąd.

Rozwód uregulowany został w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, natomiast postępowanie rozwodowe w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

Rozwód jest dopuszczalny, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Rozwód jest niedopuszczalny, jeśli jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, istnieje możliwość naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo żądanie rozwodu pochodzi od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża na rozwód zgodę lub jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Elementy wyroku rozwodowego

W wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa. Może, a w niektórych przypadkach musi, zawrzeć także dodatkowe rozstrzygnięcia. Są nimi:

rozstrzygnięcie czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (obowiązkowe, chyba że strony zgodnie wniosą o zaniechanie ustalania winy – wówczas skutek taki jak gdyby żadna ze stron winy nie ponosiła)

rozstrzygnięcie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, tj. o alimentach na dzieci (obowiązkowe)

rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnim dzieckiem obojga małżonków, tj. sposobie wykonywania, ograniczeniu władzy rodzicielskiej, pozbawieniu władzy rodzicielskiej (obowiązkowe)

rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dzieckiem (obowiązkowe, chyba że strony zgodnie wniosą o nieorzekanie w tym zakresie)

rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków (obowiązkowe)

rozstrzygnięcie o eksmisji jednego z małżonków (na wniosek)

rozstrzygnięcie o podziale majątku wspólnego (na wniosek)

rozstrzygnięcie o alimentach dla byłego małżonka (na wniosek)

rozstrzygnięcie o kosztach procesu (obowiązkowe)

KOSZTY POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO (KOSZTY ROZWODU)

Od pozwu w procesie rozwodowym należy uiścić opłatę, która wynosi 600 złotych (opłata sądowa od pozwu).

W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, strona reprezentowana ponosi dodatkowo koszty zastępstwa procesowego, ustalone umownie z adwokatem lub radcą prawnym.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodów:

 • Radca prawny nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązujesię zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. (art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego).
 • Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy (paragraf 50 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość honorarium powinna być ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania lub wykonywania czynności zawodowych na rzecz innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia. Wynagrodzenie w sprawie o rozwód uzależnione jest zatem od tego jakie są cele postępowania oczekiwane przez klienta oraz jak będzie przebiegać postępowanie (czy małżonkowie ustalili kwestie przeprowadzenia rozwodu, orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, opieki i kontaktów z dziećmi, alimentów, korzystania z mieszkania, podziału majątku w ramach procesu o rozwód itp.). W sprawach w których nie ma potrzeby orzekania o stosunkach między rodzicami i dziećmi, a także w których nastąpić miałby rozwód bez orzekania o winie jest zatem możliwe, że wynagrodzenie wyniesie mniej niż 3 tysiące złotych. W skrajnych, wymagających dużego nakładu pracy przypadkach może ono być nawet kilkakrotnie wyższe.

Od każdego stosunku pełnomocnictwa stwierdzonego dokumentem należy, składając dokument, uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych, chyba że wystąpią przesłanki zwalniające, określone w ustawie o opłacie skarbowej.

Chcąc uzyskać odpisy lub kopie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, strona ponosi opłaty określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Jeżeli więcej niż jedna strona wnosi o podjęcie czynności, sąd zobowiązuje każdą stronę, która z czynności wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku według swego uznania. Jeżeli okazuje się, że przewidywane lub rzeczywiste wydatki są większe od wniesionej zaliczki, przewodniczący wzywa o jej uzupełnienie. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości. W razie nieuiszczenia zaliczki sąd pominie czynność połączoną z wydatkami.

W przypadku wygrania procesu rozwodowego, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, sąd zasądza od strony przegrywającej na rzecz wygrywającej zwrot kosztów procesu, w tym zwrot części kosztów zastępstwa procesowego (aktualna minimalna wysokość zwrotu została określona w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych w wysokości 720 złotych – zwrot może zostać przyznany w stawce minimalnej lub wyższej, jednak nie więcej niż jej sześciokrotność – w praktyce sądy zasądzają stawkę minimalną) oraz obciąża stronę przegrywającą nieuiszczonymi kosztami sądowymi. W szczególnych wypadkach sąd może wydać inne rozstrzygnięcie o kosztach, przewidziane w przepisach procedury cywilnej.

W przypadku orzeczenia rozwodu na skutek porozumienia stron, Sąd dokonuje zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu (300 złotych), a następnie zasądza od pozwanego na rzecz powoda połowę pozostałej kwoty (150 złotych).

W rozstrzygnięciu o kosztach sąd z urzędu zwraca stronie wszelkie należności z tytułu wydatków, stanowiące różnicę między kosztami pobranymi od strony a kosztami należnymi.

Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego, jeśli ten nie jest przeprowadzany w ramach procesu o rozwód, prowadzone są w tzw. nieprocesie, czyli postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (wydział cywilny).

Podział majątku przeprowadza się po rozwodzie lub w trakcie małżeństwa, ale po zmianie ustroju majątkowego ze wspólności majątkowej małżeńskiej na ustrój rozdzielności majątkowej. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Przy podziale majątku mogą być realizowane żądania dotyczące zwrotu nakładów. Zgodnie z kro każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Takie rozliczenie jest zatem obowiązkowe. W przypadku nakładów z majątku osobistego na wspólnywspólny rozliczenie następuje na skutek żądania małżonka. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Wysokość wynagrodzenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego uzależniona jest od wartości udziałów w majątku wspólnym, spornego charakteru sprawy, długości trwania postępowania, koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, a także utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. W rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych przewidziano stawkę minimalną w odniesieniu do wartości udziału klienta w majątku wspólnym. Stawki kształtują się w następujący sposób:

1) do 500 zł – 90 zł

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł

6) powyżej 50 000 zł do 200000 zł – 5 400 zł

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł

9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

Przy zgodnym podziale majątku opłata minimalna określona w rozporządzeniu wynosi 50% stawki opisanej powyżej.

ROZWÓD – ADWOKAT CZY RADCA PRAWNY?

Często Klienci mają problem z odróżnieniem zawodu radcy prawnego od zawodu adwokata. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mają niemal identyczne uprawnienia. Sprawy swoich klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym mogą prowadzić zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni. Wciąż powszechnie przyjmuje się, że adwokaci specjalizują się głównie w zagadnieniach prawa karnego, podejmując się obrony oskarżonych, natomiast radcowie prawni zajmują się problematyką spraw cywilnych i gospodarczych. Poza ograniczeniem wykonywania czynności obrończych wobec radców prawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy nie ma jednak żadnych różnic w kompetencjach do prowadzenia spraw przez przedstawicieli obu zawodów. Jeśli przedmiotem Państwa poszukiwań jest dobry adwokat lub dobry radca prawny, zasadnym jest sprawdzenie obszarów specjalizacji danej osoby. Ktoś może być wybitnym znawcą prawa karnego i procedury karnej, nie zajmując się w ogóle sprawami z zakresu prawa pracy lub prawem spadkowym. Nie inaczej jest w sprawach rozwodowych.

Proszę pamiętać, że w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania konieczna może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zatem z rezerwą należy podchodzić do usług świadczonych przez doradców prawnych, nie posiadających tytułu zawodowego. Niestety może okazać się, że tacy doradcy nie będą posiadać odpowiedniej wiedzy, aby rozwiązać Państwa problem. W trudnych sprawach konieczna może się okazać pomoc radcy prawnego lub adwokata.

W postępowaniu rozwodowym nie istnieje przymus adwokacko-radcowski. Niemniej skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo pomocne i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków procesowych.

Więcej na temat radców prawnych, adwokatów oraz doradców prawnych mogą Państwo przeczytać pod tym adresem:

ZESPÓŁ KANCELARII

Radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk prowadzi w miejscowości Tuchola kancelarię prawną (radcowską).

Z pełną ofertą usług można zapoznać się na stronie www.kancelaria-tadrowska.pl, bądź kontaktując się mailowo (radca@kancelaria-tadrowska.pl) lub telefonicznie (+48 603 493 896).

W zakresie prowadzonych spraw znajdują się sprawy rodzinne, w tym postępowanie o rozwód.

Więcej na stronie internetowej kancelaria-tadrowska.pl, dostępnej po kliknięciu TUTAJ.

Z Kancelarią współpracuje radca prawny Adam Brzoszczyk.

Mecenas Marta Tadrowska-Brzoszczyk
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisana na listę radców prawnych pod numerem BD-1552, wykonuje zawód radcy prawnego od 2019 r., jako radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Mecenas Adam Brzoszczyk
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisany na listę radców prawnych pod numerem BD-1551, wykonuje zawód radcy prawnego od 2019 r., jako radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

KONTAKT

W celu umówienia się na poradę prawną lub zlecenie prowadzenia sprawy, zapraszam do kontaktu!

+48 603 493 896

radca@kancelaria-tadrowska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego

Marta Tadrowska-Brzoszczyk

ul. Główna 34, 89-500 Tuchola

NIP: 561 160 39 60

Rozwód, powód, pozwany, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, podział majątku, nakłady, zwrot nakładów, rozliczenie nakładów, majątek osobisty, majątek wspólny, rozdzielność majątkowa, ustrój mamajątkowy, wspólne mieszkanie, wspólny dom, nieruchomość, eksmisja, kredyt

Bydgoszcz, Koronowo, Maksymilianowo, Żołędowo, Tryszczyn, Wtelno, Stopka, Nowy Dwór, Buszkowo, Mąkowarsko, Pruszcz, Bagienica, Gostycyn, Kamienica, Wielka Klonia, Łyskowo, Wielki Mędromierz, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Wałdowo, Pamiętowo, Drożdżenica, Kamień Krajeński, Cekcyn, Śliwice, Lińsk, Bysław, Lubiewo, Kęsowo, Żalno, Tuchola, Raciąż, Legbąd, Stobno, Wielka Komorza, Woziwoda, Klocek, Chojnice, Charzykowy, Swornegacie, Silno, Pawłowo, Krojanty, Rytel, Zapędowo, Nadolna Karczma, Czersk